//
A
A+
A++
A
A

Wójt Gminy Mielnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. w terminie od 19 października do 06 listopada 2020 r.

Projekt programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip-ugmielnik.wrotapodlasia.pl/rada_gminy/uchwaly_rg/projekty_uchwal.html oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, pok. Nr 6.

Wyniki konsultacji ujęte będą w uzasadnieniu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy Mielnik formularza zgłoszenia uwag (DOCX: 14 kB).

Informuję, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku rozpoczął kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy Mielnik do pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020.

Program polega na dostarczaniu produktów żywnościowych i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Gmina Mielnik ogłosiła pisemny przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego:

 • samochód Nissan Terrano (1 szt.)
 • ponton stalowy (2 szt.)

Więcej informacji: https://bip-ugmielnik.wrotapodlasia.pl/informacje/zbedne_i_zuzyte_skladniki_majatku_ruchomego/

Od dnia 15 października 2020 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.1758), interesanci będą mogli załatwić sprawy osobiście w Urzędzie Gminy Mielnik.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów - Punkt Obsługi Interesanta.

 1. Bezpośrednio realizowane są w szczególności następujące sprawy:
  1. rejestracji stanu cywilnego (m.in. rejestracja urodzeń i zgonów, wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, uznanie ojcostwa);
  2. ewidencji ludności i dowodów osobistych (po umówieniu telefonicznym oraz z dowodem wpłaty, jeśli sprawa wymaga opłaty);
  3. pomocy społecznej;
  4. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
   1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293),
   2. decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 695),
  5. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
   1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284),
   2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55);
  6. świadczenia usług komunalnych – gospodarka śmieciowa.
 2. Bezpośrednia obsługa klientów polega na przyjmowaniu pism i wniosków (za potwierdzeniem wpływu) - POI.
 3. Dopuszczona zostaje możliwość dokonywania wpłat i wypłat w kasie urzędu – piętro pok. nr 26.
 4. Odwołane są wszystkie dyżury organizowane zwyczajowo na terenie urzędu (m.in. dyżur Wójta, Przewodniczącego Rady, leśniczego, pracownika PZDR w Siemiatyczach).
 5. Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: sekretariat: 85 6577003; Referat Finansowy: 85 6565875; Referat Infrastruktury i Rozwoju: 85 6565871;
  Urząd Stanu Cywilnego: 85 6565873; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 85 6577 591; 85 6577003 wew. 64

Realizacja usług wiąże się z ograniczeniami

 • liczbą interesantów przebywających w siedzibie urzędu, z zachowaniem rekomendowanej odległości;
 • obowiązkiem posiadania maseczki lub innej ochrony ust i nosa;
 • obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem do urzędu z bezdotykowych stacji do dezynfekcji.

Powyższa organizacja pracy urzędu obowiązuje do odwołania.

Wójt, dr Marcin Urbański

Treść artykułu możesz pobrać w formie ogłoszenia Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 października 2020 r. o organizacji pracy Urzędu Gminy Mielnik (PDF: 326 kB)

Pakiet materiałów informacyjnych dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas epidemii koronawirusa przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną i Narodowym Funduszem Zdrowia:

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektorowi, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły i Przedszkola w Mielniku składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi satysfakcję z realizacji misji, którą niewątpliwie jest troska o wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży.

Z wyrazami szacunku i uznania Wójt i pracownicy Urzędu Gminy Mielnik

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758), interesanci będą mogli załatwić sprawy osobiście w Urzędzie Gminy Mielnik:

 1. Rejestracji stanu cywilnego (m.in. rejestracja urodzeń i zgonów, wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, uznanie ojcostwa).
 2. Ewidencji ludności i dowodów osobistych (po umówieniu telefonicznym oraz z dowodem wpłaty, jeśli sprawa wymaga opłaty).
 3. Pomocy społecznej.
 4. Świadczenia usług komunalnych – gospodarka śmieciowa.
 5. Administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
  1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293),
  2. decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 695).
 6. Ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284),
  2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów - Punkt Obsługi Interesanta.

Bezpośrednia obsługa klientów polega na przyjmowaniu pism i wniosków (za potwierdzeniem wpływu) - POI.

Dopuszczona zostaje możliwość dokonywania płatności w kasie urzędu – piętro pok. nr 26.

Odwołane są wszystkie dyżury organizowane zwyczajowo na terenie urzędu (m.in. dyżur Wójta, Przewodniczącego Rady, leśniczego, pracownika PZDR w Siemiatyczach).

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: sekretariat: 85 6577003; Referat Finansowy: 85 6565875; Urząd Stanu Cywilnego: 85 6565873; Referat Infrastruktury i Rozwoju: 85 6565872; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 85 6577 591; 85 6577003 wew. 64.

Realizacja usług wiąże się z ograniczeniami:

 • liczbą interesantów przebywających w siedzibie urzędu, z zachowaniem rekomendowanej odległości;
 • obowiązkiem posiadania maseczki lub innej ochrony ust i nosa;
 • obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem do urzędu z bezdotykowych stacji do dezynfekcji.

Powyższa organizacja pracy urzędu obowiązuje do odwołania.

Wójt, dr Marcin Urbański

Treść artykułu możesz pobrać w formie ogłoszenia Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 października 2020 r. o organizacji pracy Urzędu Gminy Mielnik (PDF: 392 kB)

Wójt Gminy Mielnik informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie dla przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Mielnik. Dofinansowanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia Zielone technologie w gospodarstwach domowych- wymiana pokrycia dachowego z azbestu. Realizacja niniejszego zadania będzie uzależniona od otrzymania dotacji na wyżej wskazany cel.

Dofinansowaniem zostanie objęty koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów na składowisku w wysokości 100% poniesionych kosztów. Koszt zakupu i montażu nowych pokryć będzie należał do właściciela budynku!

W związku z powyższym właściciele nieruchomości z terenu Gminy Mielnik, którzy posiadają zdjęty i przeznaczony do utylizacji azbest proszeni są o złożenie w Urzędzie Gminy Mielnik, w terminie do dnia 23 października 2020 r. stosownego wniosku wraz z załącznikami. Nie jest konieczne ponowne składanie wniosku przez właścicieli nieruchomości, którzy taki wniosek złożyli, a od których azbest nie został jeszcze odebrany.

Wzór wniosku oraz dokumenty potrzebne do złożenia są dostępne w pokoju nr 6 Urzędu lub na stronie Urzędu Gminy (w zakładce: Ochrona Środowiska - Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 856565867.

Dokumenty do pobrania:

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. Mikołaja Mielniczuka, proboszcza Parafii Prawosławnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mielniku.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają Wójt i pracownicy Urzędu Gminy Mielnik.

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk