-A A +A
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość...
Herb Gminy Mielnik Władza Wdrażająca Programy Europejskie

O projekcie

W dniu 21 marca 2013r. Wójt Gminy Mielnik podpisał umowę na dofinansowanie Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mielnik" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 85 gospodarstw domowych z terenu gminy Mielnik zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym projektem poprzez udostępnienie bezpłatnego Internetu 85 gospodarstwom domowym z terenu gminy Mielnik;
 2. Wyposażenie gospodarstw domowych objętych projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu;
 3. Rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej, poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Zakładane produkty projektu to:

 1. zakup i przekazanie beneficjentom ostatecznym projektu 85 zestawów komputerowych,
 2. sfinansowanie dostępu do Internetu dla 85 gospodarstw domowych,
 3. zrealizowanie łącznie 162 godzin szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz podstaw Internetu i poczty elektronicznej,
 4. zakup dla jednostek organizacyjnych gminy 78 zestawów komputerowych,
 5. zrealizowanie 2 kampanii informacyjno – promocyjnych (plakatowo-ulotkowa i radiowa),
 6. uruchomienie 1 serwisu WWW.

Zakładane rezultaty projektu obejmują:

 1. 85 gospodarstw podłączonych do szerokopasmowego Internetu
 2. 85 osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu
 3. 85 przeszkolonych osób
 4. 85 gospodarstw domowych wyposażonych w sprzęt teleinformatyczny,
 5. 3 jednostki sektora publicznego wyposażonych w zestawy komputerowe
 6. 85 gospodarstw domowych objętych wsparciem technicznym
 7. 300 osób korzystających z serwisu WWW projektu
 8. wzrost kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych dzięki
 9. szkoleniom i codziennemu korzystaniu z komputera,
 10. rozwój osobisty poprzez korzystanie z Internetu,
 11. zwiększenie szans związanych z poszukiwaniem/zmianą pracy zawodowej dzięki dostępowi do Internetu.

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy gminy Mielnik, kwalifikujący się do jednej lub kilku z poniższych grup:

 1. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
 2. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
 3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;
 4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS
 5. osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
 6. dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym.
 7. Rodziny zastępcze które przedstawią aktualne postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej - bez względu na wysokość dochodu.

Gmina Mielnik, w ramach działań koordynacyjnych w projekcie, doposaży w komputery przenośne także trzy jednostki organizacyjne:

 1. Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku – w 68 komputerów przenośnych
 2. Gminną Bibliotekę Publiczną – w 6 komputerów przenośnych
 3. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku – w 4 komputery przenośne

Komputery te mają służyć mieszkańcom, którzy nie zakwalifikowali się do bezpośredniego udziału w projekcie z różnych względów, a również są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym. W/w jednostki organizacyjne zobowiązane są do bezpłatnego udostępniania do korzystania z przekazanego sprzętu mieszkańcom Gminy Mielnik w swojej siedzibie, w tym do korzystania z sieci Internet na powierzonym sprzęcie.

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.12.2015 r.