-A A +A
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość...
Herb Gminy Mielnik Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Informacja nt. rekrutacji

INFORMACJA NA TEMAT WYNIKÓW REKRUTACJI BENEFICJENTÓW DO PROJEKTU
„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MIELNIK”
 
zgodnie z Zarządzeniem Nr 222/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 czerwca 2013r w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla wyboru beneficjentów ostatecznych oraz przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
 
 1. W dniu 13 sierpnia 2013r odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej składzie:
   
  • Barbara Hackiewicz - przewodnicząca
  • Małgorzata Joanna Szymańska - członek
  • Jowita Tatarczyk - członek
 2. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie przeprowadzono rekrutację w dniach 21 czerwca 2013 – 9 sierpnia 2013r. Komisja dokonała wyboru Beneficjentów ostatecznych na podstawie oceny formalnej i merytorycznej informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych.
   
 3. Weryfikacji poddano łącznie 98 formularzy zgłoszeniowych. Wszyscy potencjalni Beneficjenci złożyli formularze zgłoszeniowe deklarujące uczestnictwo w projekcie w wyznaczonym terminie do 9 sierpnia 2013r.
   
 4. W wyniku weryfikacji formularzy zgłoszeniowych 90 gospodarstw domowych spełniło wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej, w przypadku 8 gospodarstw domowych niespełniających wymogów formalnych Komisja podjęła decyzję zgodnie z regulaminem rekrutacji o odrzuceniu gospodarstw domowych z udziału w projekcie.
   
 5. W dniu 13 sierpnia 2013r została utworzona lista Beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie oraz w związku z wyczerpaniem limitu miejsc lista rezerwowa, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu. W przypadku rezygnacji przez osobę znajdującą się na liście Beneficjentów ostatecznych jej miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.
   
 6. Beneficjenci ostateczni zakwalifikowani do udziału w projekcie o wynikach rekrutacji zostali poinformowani pisemnie, więcej o wynikach rekrutacji można dowiedzieć się w GOPS w Mielniku.