-A A +A
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość...
Herb Gminy Mielnik Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Mielnik zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mielnik".

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-11-26
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo,
  • obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego,
  • materiały audio nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • odnośniki do stron internetowych otwierają się w nowych oknach/kartach.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Czerwiński, adres poczty elektronicznej m.czerwinski@mielnik.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 65 65 876. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Mielnik

Adres organu odwoławczego: ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

Adres e-mail organu odwoławczego: gmina@mielnik.com.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 65 65 861

Dostępność architektoniczna

Do czterokondygnacyjnego budynku (piwnica, parter i dwa piętra) prowadzą dwa wejścia na poziomie parteru. Interesanci obsługiwani są na trzech kondygnacjach: piwnica, parter i I piętro. Główne wejście zlokalizowane od strony ul. Piaskowej nie jest przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą kilkunastostopniowe schody. Boczne wejście, zlokalizowane od strony parkingu, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe zarówno wejścia głównego jak i bocznego nie otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku, obok wejścia bocznego, za wewnętrznymi drzwiami znajduje się zejście na poziom piwnicy - dwubiegowe schody, po kilkanaście stopni. Zejście nie jest wyposażone w barierki. Obok wejścia głównego znajduje się wejście na poziom I piętra - dwubiegowe schody, po kilkanaście stopni. Wejście jest wyposażone w barierki. Budynek nie posiada wind. Parter budynku przystosowany jest do poruszania się niepełnosprawych na wózkach inwalidzkich. Na poziomie piwnicy, na przeciwko schodów znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. Brak jest informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Na przeciwko bocznego wejścia znajduje się parking, na którym dla osób niepełnosprawnych wyznaczone jest jedno, oznakowane miejsce parkingowe.

Do budynku mozna wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Obsługa interesantów Urzędu Gminy Mielnik odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta znajdującym się na poziomie parteru pomiędzy wejściem głównym a bocznym. W przypadku konieczności obsługi niepełnosprawnego interesanta przez pracownika Urzędu pracującego na I piętrze lub w piwnicy, po wyrażeniu prośby o obsługę w Punkcie Obsługi Interesanta, pracownik Punktu Obsługi wzywa odpowiedniego pracownika Urzędu do obsługi interesanta na poziom parteru.

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis https://wykluczeniecyfrowe.mielnik.com.pl był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.